םירופיסו םירמאמ תשגה

םיבבוחמו הדוגאה ירבחמ וילא חלשנש רמוחב טלחומ ןפואב יולת ירישעה דמימה לש ונכות
ןומימ דוהא לא ינורטקלא ראודב םהירמאמו םהירופיס תא חולשל םינמזומ םיניינועמה .םירחא
:הדוגאה לש ראודה תביתל (תינורטקלא הרוצב רמוח חולשל תורשפא ןיאו הדימב) וא
.61216 :דוקימ ,ביבא-לת ,21656 .ד.ת
:חולשמה ינפל תואבה תוארוהה תא ןויעב וארק אנא

םיאשונ

,היזיולט תורדס ,םיטרס ,(םימגרותמו רוקמה תפשב) םירפס :םיאשונב םירמאמב םיניינועמ ונא
הירוטסיהה לע בותכל ןתנ ןכ ומכ .היסטנפב וא ינוידב עדמב םירושקה םירצויו םירפוס
יאשונב םירמאמ םג .היסטנפו ב''דמ תושדחו םירנא'ז-תתו םימרז ,(ל''וחבו ץראב) רנא'זה לש
רוכזא ךרד) ינוידב-עדמל הקיז לע םהב רומשל יוצר ךא ,הכרבב ולבקתי ירלופופ עדמו תונדיתע
.(ןודנה אשונה לש תויפוסוליפה וא תויטמרדה תוכלשהה יבגל תויצלוקפס תאלעה וא תוריצי

ירסח וא םיבבוח םירבחמל ,תאז םע .ההובג תוכיאב םיירוקמ םירופיסב םיניינועמ ונא
דאמ ץלמומ) הדוגאה לש םירופיסה םורופב םלזמ תא תוסנל, ןכ ינפל,דאמ יאדכ םוחתב ןויסנ
םירקבמ דמימה תכרעמ ירבח .(םיליעומ םירמאמו בר עדימ םיליכמה ,ל"נה םורופה יללכב ןייעל
.םוסרפל םירופיס םיתעל םשמ םירחובו הז םורופב רידת

,היסטנפהו ב"דמה ימוחתב תורחא תוריציו םיטרס ,םירפס לש תורוקיבב םג םיניינועמ ונא
יללכה ןויערה תא ארוקל ריבסהל הכירצ הבוט תרוקיב .תרוקיבה רודמ תרגסמב ומסרפתיש
.היבגל רקבמה לש תקמונמ תומשרתה תתלו (לשמל ,הלילעה לש רצרצק רואית) הריציה לש
.התוא ריכמש ימל ןהו הריציה תא ריכמ אלש ימל ןה ,האירקל תניינעמ תויהל הכירצ תרוקיב

.םכטע ירפ תורוטקירקו סקימוק ,םירויא ,םירויצ לבקל חמשנ ,ףסונב

.יהשלכ תיפסכ הרומתב הכורכ הניא דמימל הביתכ


םייסיסב םיאנת

םיכורא םירמאמ יכ םא) םילימ 6000-מ רתוי אלו םילימ 800 תוחפל ןב תויהל רופיס/רמאמ לע
.RTF ץבוקכ וא Word לש DOC ץבוקכ ותוא שיגהל ןתינ .(םיקלח רפסמב םסרפל ,םיתעל ,ןתינ רתוי
לבקתה םא .(םילסקיפ 600*400-מ רתוי אל) היפצ רב ,ןטקומ טמרופב שיגהל שי הקיפרג יצבק
.הספדה תוכיאב ,אלמ לדוגב הסרג חולשל רבחמה שקבתי ,הרוטקירק/סקימוק/רויאה

הנשמ תרתוכב לולכל הכירצ תרוקיב .הלימ 600-ל 400 ןיב לש ךרואב תויהל תוכירצ תורוקיב
טרס תרוקיב .םידומעה רפסמו ,האצוהה םש ,םגרתמה םש ,רבחמה םש ,(טרסה וא) רפסה םש תא
תנש תאו תוחפל םינקחש השולש תומש ,יאטירסתה םש ,יאמבה םש ,טרסה םש תא לולכל תבייח
.(ןוזמא/סותימ רתאב וא imdb רתאב תולקב אוצמל ןתינ הלא םיטרפ) הצפהה

:םיאבה םיטירפה תא לולכל שי (יפרג טירפ הוולמה העדוהב וא) תרוקיבה וא רופיסה ,רמאמה ףוגב
.תילגנאבו םירבעב ת/רבחמה םש .1
.ת/רבחמה לע עדימ טעמ .2
.(םייק םא) ולש תיבה רתאו ,ת/רבחמה לש Email תבותכ .3


ליבקמ םוסרפ

,טנרטניא ,תונותיע) אוהש םוידמ לכב ,והשלכ רחא םוקמב יפרגה-טירפה/רופיסה/רמאמה םסרופ םא
.שגומה ךמסמב קיודמבו שרופמב תאז ןייצל שי ,('וכו

!ליבקמב תע-יבתכ המכל רמאמ וא רופיס שיגהל ןיא

הכירע

הכירעה לע לקהל תנמ לע ,תאז םע .םיינדפק הכירעו ןוניס ורבעי ,םירמאמ םג ומכ ,םירופיס
ינפואו קוסיפ ינמיס ,ביתכ תואיגש בטיה קודבל שי ,הז עקר לע הליספ עונמלו
.חולשמה ינפל חוסינ.ןאכ ושיקה - םיכרועל רופיס וא רמאמ חולשל תנמ לע