םירופיסו םירמאמ

שופיח


המקטורן במראה: האובססיה הויקטוריאנית של המדע-הבדיוני המודרני (מאמר)
דותן דימט
30 ןוילג
לגדול בעולם פנטסטי (מאמר)
אהוד מימון
הצל של הענק / אורסון סקוט קארד (ביקורת)
רמי שלהבת
29 ןוילג
אל המאדים בשלוש שעות, ואיך לנוע מהר ממהירות האור בלי לעבור על המהירות המותרת (מאמר)
אהרון האופטמן
למלך אין בית / חגי דגן (ביקורת)
אהוד מימון
כתוב כשד משחת / ניר יניב (ביקורת)
אהוד מימון
ניר הזועם בדרכים:
הטוב שבטוב
28 ןוילג

בואו ניפגש לפני מאה שנים (מאמר)
אהרון האופטמן
כתוב התולעת / ירון שמש (ביקורת)
רמי שלהבת
ניר הזועם בדרכים:
הדרך אל האושר
כלי עזר לסופר המד"ב או הפנטסיה המתחיל
27 ןוילג

מפגינים בעירום בשיקגו (מאמר)
על האמינות המדעית ב'טרף' של מייקל קרייטון
אהרון האופטמן
האדם האחרון / רונן אברמסון (ביקורת)
רמי שלהבת
כפירה / נמרוד הראל (ביקורת)
דותן דימט
ניר הזועם בדרכים:
שלושה בטירה אחת
או: איך הגענו לכנס המד"ב העולמי ומה עשינו שם
26 ןוילג

על שימוש לטובה ולרעה במדע בדיוני (מאמר)
קארלהיינץ שטיינמילר
תרגום: אהרון האופטמן
קויוט השמיים / קייג' בייקר (ביקורת)
אהוד מימון
ניר הזועם בדרכים:
את הסדרה הזו אי אפשר להפסיק
25 ןוילג

(רמאמ) לודגה חאהמ טלפמ
רדלג ןו ןודרוג
תבהלש ימר :םוגרת

(רמאמ) לודגל ברסש חאה
תבהלש ימר

:םיכרדב םעוזה רינ
ינונשי
24 ןוילג

(רמאמ) קיבנא יפ לע דיתעה
ןמטפואה ןורהא
(תרוקיב) םיביוא
תבהלש ימר
:םיכרדב םעוזה רינ

הכלממה
22-23 ןוילג

(רמאמ) דיתעה יסוטמל רשקה המו ,בלכה דיקפת המ
ןמטפואה ןורהא
(תרוקיב) קראלק .יס רותרא / םיבכוכהו ריעה
ןמטפואה ןורהא
(תרוקיב)
ליווימ הני'צ / Perdido Street Station
טמיד ןתוד

21 ןוילג

(רמאמ) טרלפטל יל אב יכ םתס
ןמטפואה ןורהא
(תרוקיב)
רשא-ןמור תרפא / םלשוריע
רינ העונ
(תרוקיב)
ןיווג-הל הלוסרוא / The Other Wind
טמיד ןתוד

20 ןוילג

(רמאמ) י'ג ספאב תודידב ןימ
ןמטפואה ןורהא
(תרוקיב) סדלונייר רטסלא / עיקבה ריע
תבהלש ימר
לקיימ / יילקו רילאווק לש תומיהדמה תואקתפרהה
(תרוקיב) ןובייש
טמיד ןתוד
19 ןוילג

םיכוזה םירופיסה - םירצרצקה תורחת
רפוג ןורימ ,יול ןדיע ,רקב איג ,תבהלש ימר
(תרוקיב) דליפש סלר'צ / Sight of Proteus
ביני רינ
(תרוקיב) דראק .ס ןוסרוא / םיללצ תובוב
תבהלש ימר
(תרוקיב) ןוסח איג / לפאה דצה
תבהלש ימר
:םיכרדב םעוזה רינ
םיעוגעג םימעפל םה םיפוס
18 ןוילג

(רמאמ) הסדנהבו היישעתב םינוקרדו תויפ
טמיד ןתוד
:םיכרדב םעוזה רינ
ךתיב ץפש
17 ןוילג

(רמאמ) ח"לרת ,אשראווב ןרעוו סוילוי
ןמטפואה ןורהא
(םיכוזה םירופיסה) םירזוח םירצרצקה
לאינד ינורו רקב איג ,קאינ'זרב היסא
(רמאמ) ינוידבה עדמה לש האמה - 20-ה האמה
דרופנב ירוגרג
(תרוקיב) ןמרטכוט דרו / תרחא הז םימעפל
תבהלש ימר
:םיכרדב םעוזה רינ
תמחולה הכיסנה לש הבוש
16 ןוילג

לע תונורכזו םירוהרה :םיפלעו םירזייח
(רמאמ) ב"דמ ימוגרת לש (היקנ דימת אלה) הכאלמה
ןמטפואה ןורהא
(תרוקיב) II רוחשב םירבג
לקד ףסא
2002 ןפג סרפ
האלמה םידמעומה תמישר
:םיכרדב םעוזה רינ
תררוסה ףוליא
15 ןוילג

(רמאמ) םל בלסינטס תוריציב רתסנהו יולגה
ףסוי םהרבא
(רופיס) םילאה תראמ
ןמרטכוט דרו
:םיכרדב םעוזה רינ
2002 היסטנפ
14 ןוילג

(רופיס) םינטקה םיטרפב אצמנ םיהולא
ןמרטכוט דרו
(רופיס) תישארב
רקג סכלא
(תרוקיב) קיד .ק פיליפ / סילאו
רקס רפוע
:םיכרדב םעוזה רינ
סוס אוה רותב אבה
13 ןוילג

(רופיס) הינש תונמדזה
תרק רגתא
(רמאמ) לארשיב המיאהו היסטנפה ,ינוידבה עדמה עונלוק
דשא ילא
(רופיס) םיימעפ םויה הפלחתה יתשא
ץרווש ןד
:םיכרדב םעוזה רינ
םעוזה לש וניעב םסיקה
12 ןוילג

(םיכוזה םירופיסה) םירצרצקה םירופיסה תורחת
רטומלרפ לאכימ ,'ץיבומייח לג ,ןמרטכוט דרו
:םיכרדב םעוזה רינ
םינטקכ םילודג ,םירוציה לכ
11 ןוילג

(סראואפ םיט תודוא רמאמ) תמלוח הינרופילק
בגר רימע
(רופיס) תוינקל תוכלוה אתבסו ינא
ןיול לטומח
:םיכרדב םעוזה רינ
רגנידרש לש םירפסה תונח
10 ןוילג

(רמאמ) םיילארשיה םירוביג-רפוסה - ןנאש-ברל דעו ןידינדמ
דשא ילא
(תרוקיב) ןבארה ליג / ןדע ןגל ךרדה
טמיד ןתוד
:םיכרדב םעוזה רינ
ארוק לוק
9 ןוילג

(רמאמ) ילארשיה סקימוקב ינוידב עדמ
דשא ילא
(תרוקיב) דלו'זוב רטסמקמ סיול / דובכ לש םיסיסר
טמיד ןתוד
:םיכרדב םעוזה רינ
תוניק ראשו ילנטס ילב םייחה
8 ןוילג

(רמאמ) דבל אל תאז לכב ונחנא ילואו
רתס הירא
:םיכרדב םעוזה רינ
חכ לש תועבט ראשו םימודא תורוא לע
7 ןוילג

(רמאמ) ב"דמה יקית
גרבנירג זר
:םיכרדב םעוזה רינ
הטילש לככמ האציש תחא האיסידוא לע :20001
6 ןוילג

(רמאמ) לפא רמוח לש םיעיבג
טמיד ןתוד
(רמאמ) הקינכמ-ויבו םינועש ,םיטיהר
גרבנירג זר
:םיכרדב םעוזה רינ

יטסטנפה אטחה - םיבכוכ ןיב עסמ
5 ןוילג

קליפ
םטול לאונמע
:םיכרדב םעוזה רינ
םדוק תויחל ךירצ תומל ידכ - תמ אל קנפרבייסה
4 ןוילג

(רמאמ) (1996-1934) ל"ז ןגייס לראק לש תומלועה ינויליב
ןמטפואה ןורהא
3 ןוילג

הירוטסיהה ךרואל תויביטנרטלא תוירוטסיה לש הריקס
(רמאמ)
דשא ילא
2 ןוילג

(רמאמ) ינוידב עדמ והמ
ןמדוג סמות
1 ןוילג