שופיח


:שופיחל םילימ
ףצרב םילימה לכ תחא תוחפל םילימה לכ :שופיחה ןפוא
םינכתה לכ םישמתשמ תובוגת םירקסו םירופיס :שופיחה רוזיא
טסקטה לכב טסקטה ףוגב דבלב תרתוכב :שפחל ןכיה
גוס לכמ תואצות רתויה לכל :תומכ תלבגמ
רוחאל םימי דע :ךיראת יפל
:ליכמ רבחמה םש :רבחמ יפל