?גישהל ךיא.היסטנפלו ינוידב עדמל תילארשיה הדוגאה ירבחל םניח קלוחמ ירישעה דמימה
.הדוגאה ריכזמ לא תונפל ןתינ ,תונשי תורבוח תנמזהל