9 ןוילג

םיניינעה ןכות

ךרועה רבד 3
םיאב ונחנא ,ירואטנק אפלא
ןמטפואה ןורהא
4
הרזחבו םשל
ביני רינ
6

:םיכרדב םעוזה רינ
ארוק לוק

10
סורקיא
תימע ןליא
12
תרוקיב רודמ - םירפס המכ דועו
(רציירג ילפ) ןוסדלנוד ןביטס / לואפ דרולה תללק
(טהר ןרא) ןוסניבור ילנטס םיק / םודאה םידאמ
(טהר ןרא) רבייל ץירפ / ןטש ישעמו תוברח
ןמקיה .ט ,סייו .מ / ויתס ימודמד לש םינוקרד
(טהר ןרא)
(טהר ןרא) טראויטס ןוש / םיתמה םיקמ
(טהר ןרא) סקופ בד / םוינלימה ץק
(טמיד ןתוד) ןבארה ליג / ןדע ןגל ךרדה
14
טסט ירבעת אל םייחב
תיגולותימה יצימ
20
פוה תרבג לצא םייברע ןיב
תיגולותימה יצימ
21
םירוביג רפוסה - ןנאש ברל דעו ןידינדמ
םיילארשיה

דשא ילא
22
ןכסמו ןטק םחול
סידלוא ןאירב
31
הראט
לגופ לאפר
35


2000 ינוי
טמיד ןתוד :ךרוע
ץכ יבא :ימדק רעש
(ץכ יבא :רויא) ןודגמרא סנכ :ירוחא רעש

< < < אבה ןוילגה
  תונוילגה תמישר  םדוקה ןוילגה > > >