8 ןוילג

םיניינעה ןכות

ךרועה רבד 3
99 ןוקייא תארקל
ךונח ידיד
4
(רופיס) רוחש רוח
ל"ז הסיווס (רבלא) ילא
6

:םיכרדב םעוזה רינ
תוניק ראשו ילנטס ילב םייחה

9
רחמ ילא רשקתהו םירודכ ינש חק
םר ידומ
10
קנאפרבייסה יחי
ןוזרביל ליג
12
(רופיס) סרוק םוקיהשכ
טמיד ןתוד
15
תרוקיב רודמ - םירפס המכ דועו
(ריש ןורהא) רומ דרוו / לבויה תא ואיבה
(טהר ןרא) דראק .ס .א / רבע תיפצת
(טמיד ןתוד) דלו'זוב .מ סיול / דובכ לש םיסיסר
16
תורוטב"דמ
David Lines & John Abbot
18
(רופיס) הרדנסק
יר'צ .'ג .ק
23
ילארשיה סקימוקב ינוידב עדמ
דשא ילא
28


1999 רבמטפס
ןמדירפ רנבא :ךרוע
ץכ יבא :ימדק רעש

< < < אבה ןוילגה  תונוילגה תמישר  םדוקה ןוילגה > > >