21 ןוילג

םיניינעה ןכות

ךרועה רבד 3
ירבעה תיב-ףלאב הבהאו רוכינ
רהדת איבל
רכבש ינוט :םוגרת
4
דיתעה יסוטמל רשקה המו ,בלכה דיקפת המ
ןמטפואה ןורהא
9
םגאה תחת
סקינ 'תראג
תבהלש ימר :םוגרת
12
תומצעה תשא
טניל הד סלר'צ
ןמרטכוט דרו :םוגרת
16
הכסמה ירוחאמש ריעה
יזאפ ינאלמ
תבהלש ימר :םוגרת
דרופלבייטס ןאירב לש תילגנאל םוגרת פ"ע
22
ץיוושוא סקרק
סלוו יו'תמ
ןוארב הלול :םוגרת
27
םירצק םינמור העברא
ןמדלוה ו'ג
ןומימ דוהא :םוגרת
34
(רמאמ) תיברעה תורפסב ינוידבה עדמה תחימצ
רינש ןבואר
תבהלש ימר :דוביעו םוגרת
38
!סקימוקה :םיכרדב םעוזה רינ
ןורחאו ישילש קרפ
יקסבודוהי היליא :רייצ ;ביני רינ :בתכ

45
(רמאמ) םיארונה םי'םא'ה
ןומימ דוהא
50
הקינברוא
תינברוא היסטנפ ירופיס תורחת
:םיכוזה
בלוד הקיר תאמ רשוא :ןושאר םוקמ
ךוברבא יגח תאמ לוחכמ ינא ירה :ינש םוקמ
ןפלוט עטנ תאמ ןגוה ןיפילח רחס :ישילש םוקמ
54
תרוקיב רודמ :ריואה לענמ
(ןמטפואה ןורהא) קראלק .יס רותרא / םיבכוכהו ריעה
(טמיד ןתוד) ליווימ הני'צ / Perdido Street Station
62
''ץיבומיח לג / תושדח
66
   


2004 לירפא
טמיד ןתוד :ךרוע
ץכ יבא :ימדק רעש

< < < אבה ןוילגה
  תונוילגה תמישר  םדוקה ןוילגה > > >