17 ןוילג

םיניינעה ןכות

ךרועה רבד 3
ישנא לש םרכזל םירבד :םילפונ םיכאלמ
"היבולוק" ללחה תרובעמ תווצ
ןמטפואה ןורהא ,םטול לאונמע ,ץכ יבא
4
וגא-רטלא :טלחומה םזיפקסאה
רבליז ינו'ג
8
תונוטיסב ךרובע תאז רוכזל לכונ
קיד .ק פיליפ
ביני רינ :םוגרת
11
לכמ םיבאוכה םיצוציקה
ופיליפ-יד לופ
טמיד ןתוד :םוגרת
22
:םיכרדב םעוזה רינ
ךתיב ץפש
24
הרימא לש הדימריפה
ילק קירטפ סמיי'ג
תבהלש ימר :םוגרת
26
םירצוי תויוכז אלל
דליפש סלר'צ
תבהלש ימר :םוגרת
30
הסדנהבו היישעתב םינוקרדו תויפ
טמיד ןתוד
40
תרוקיב רודמ :ריואה לענמ
('ץיבומרבא זרא) סרוואפ םיט / הנורחא תונמדזה
('ץיבומרבא זרא) טרברה קנרפ / תילוח ידלי
('ץיבומרבא זרא) טפארקבאל .פ.ה / לחדזמה והותה
לקיימ / רעסיבא ,לואשה ברח ,תוברחה תליגמ
('ץיבומרבא זרא) קוקרומ
(ינולא תלייא) סרק יסננ / הנבל תורבתסה
47


2003 ץרמ
טמיד ןתוד :ךרוע
ץכ יבא :ימדק רעש
'ץיבומרבא זרא :ירוחא רעש
(ןוק.יסטנפ)

< < < אבה ןוילגה
  תונוילגה תמישר  םדוקה ןוילגה > > >