16 ןוילג

םיניינעה ןכות

ךרועה רבד 3
ח"לרת ,אשראווב ןרעוו סוילוי
ןמטפואה ןורהא
4
סונגיס יח לש הדגאה
ףלוו ןי'ג
7
הרתכה םואנ
רליוושמא לוראק
10
תרוקיב רודמ :ריואה לענמ
(תבהלש ימר) ןמרטכוט דרו / תרחא הז םימעפל
('ץיבומרבא זרא) ינזאליז ר'גור / םיללצה שיא ק'ג
('ץיבומרבא זרא) ילקש טרבור / דייצ-ןברק
('ץיבומרבא זרא) ןגיא גרג / רגסהה
(ביני ןור) רמראפ הזוח פיליפ / םירוזפה ךיפוג לא ךל
(ביני ןור) ןמייג לינ / םיאקירמא םילא
15
םירצרצקה תורחת
לאינד ינור ,רקב איג ,קאינ'זרב היסא
21
םלוע תליהת
ןוסח איג
24
היסטנפה רפוס לש תעייסה
דרופ ירפ'ג
34
:םיכרדב םעוזה רינ
תמחולה הכיסנה לש הבוש
44
ינוידבה עדמה לש האמה - 20-ה האמה
דרופנב ירוגרג
46


2002 רבמטפס
טמיד ןתוד :ךרוע
ץכ יבא :ימדק רעש
י'גדיל היא :ירוחא רעש

< < < אבה ןוילגה
  תונוילגה תמישר  םדוקה ןוילגה > > >