13 ןוילג

םיניינעה ןכות

ךרועה רבד 3
תוהולא אשונב םירופיסה תורחת לע
4
תישארב
רקג סכלא
5
םינטקה םיטרפב אצמנ םיהולא
ןמרטכוט דרו
8
ולפנש הרק ךיא םילאוש םואתפ םה וישכעו
םימשה
ןורוד תיריע
11
:םיכרדב םעוזה רינ
סוס אוה רותב אבה
14
תרוקיב רודמ - םירפס המכ דועו
(ןורוד תיריע) ייק לאירבג יאג / הנאגיט
(רקס רפוע) קיד .ק פיליפ / סילאו
('ץיבומרבא זרא) סנומיס ןד / ןוימידנא
(לקד ףסא) היגנומ סנאלו :יאמב - Six String Samurai
(טמיד ןתוד) דלו'זוב רטסמקמ סיול / םחולה תיילוש
16
חצנל םיריעצ
'ץיבומייח לג
20
4 'גדירבמקב הרק המ
דרופגנאל דיוייד
26
הכישמ דקומ
רהזי תימע
34


2001 רבמצד
טמיד ןתוד :ךרוע
ץכ יבא :ימדק רעש
ךיירנדיורפ יפד :ירוחא רעש

< < < אבה ןוילגה
  תונוילגה תמישר  םדוקה ןוילגה > > >