12 ןוילג

םיניינעה ןכות

ךרוע-אלה רבד 3
הנידמה םוק ינפל ינוידב עדמ ןאכ היה
סלס ןד
4
לארשיב המיאהו היסטנפה ינוידבה עדמה עונלוק
דשא ילא
7

:םיכרדב םעוזה רינ
םעוזה לש וניעב םסיקה

12
הינש תונמדזה
תרק רגתא
14
רשב םיושע םה
ןוסיב ירט
16
תרוקיב רודמ - םירפס המכ דועו
ןוסרדנא .ק ,טרברה .ב / ןנוקראה תיב :תילוח
(ץיבוקמלש יתיא)
(רברפ סדה) ילראו ןו'ג / הדלפה ףוח
18
ירזייחה ך"נתה
דשא ילא
21
םיימעפ םויה הפלחתה יתשא
ץרווש ןד
26
יקאזאימ ואייה לש ומלוע - ףועל דומלל
גרבנירג זר
32


2001 רבוטקוא
טמיד ןתוד :ךרוע
ץכ יבא :ימדק רעש
2001 ןוקיא סנכ :ירוחא רעש

< < < אבה ןוילגה
  תונוילגה תמישר  םדוקה ןוילגה > > >