11 ןוילג

םיניינעה ןכות

ךרועה רבד 3
םירצרצקה םירופיסה תורחת
4
היגולויבל רבעמ םייח שי
רייאמ קיימ
8

:םיכרדב םעוזה רינ
םינטקכ םילודג ,םירוציה לכ

12
וריש הנומסמ לע :הנוכמה ירוחאמ חורה
גרבנירג זר
15
המדאל תחתמש םסקה
ןורוד תיריע
20
תושממה תיילשאו היונרפ
ףדא ןועמש
23
רזה
טפארקבאל .פ .ה
26
תרוקיב רודמ - םירפס המכ דועו
(טמיד ןתוד) תימס לשרמ לקיימ / םייפולח
('ץיבומרבא זרא) סיווט רטלוו / דריבגניקומ
(טהר ןרא) רב גרג / םד תקיסומ
(טהר ןרא) רמוע לאכימ / םלועה ףוס לש היפרגואיגה
('ץיבומייח לג) יירפ ןביטס / הירוטסיה םישוע
לש הערה הפשכמה לש התומו הייח - תעשרמ
('ץיבומייח לג) רייווגמ ירוגרג / ברעמה
30


2001 ינוי
טמיד ןתוד :ךרוע
ץכ יבא :ימדק רעש

< < < אבה ןוילגה
  תונוילגה תמישר  םדוקה ןוילגה > > >