10 ןוילג

םיניינעה ןכות

ךרועה רבד 3
תוינקל תוכלוה אתבסו ינא
ריפס
4
רכנ תוצראב רג
ארנוש-לכיב הניד
6
םיחופת ,תיכוכז ,גלש
ןמייג לינ
8
םיריש
הנובסיל רוצ
16

תרוקיב רודמ - םירפס המכ דועו
('ץיבומרבא זרא) סרוואפ םיט / סיבונא ירעש
םיימשה תונידמב
עודמו ,תושלשב ללכ ךרדב םיסט םימ"בעה המל
לבוש המלש / םלטצהל םיבהוא אל םירזייחה
('ץיבומרבא זרא)

18

:םיכרדב םעוזה רינ
רגנידרש לש םירפסה תונח

21
באחאל זולב
ביני רינ
24
תמלוח הינרופילק
בגר רימע
29


2001 ץרמ
טמיד ןתוד :ךרוע
ץכ יבא :ימדק רעש
וריוצש ב"דב ילוב תרדס :ירוחא רעש
לאונמע תאמ הריקס תיוולב ץכ יבא י"ע
םטול

< < < אבה ןוילגה
  תונוילגה תמישר  םדוקה ןוילגה > > >