ירישעה דמימה תווצןומימ דוהא :ישאר ךרוע
קילאיב רוא ,היול ידע ,ןמטפואה ןורהא ר"ד ,ביני רינ ,תבהלש ימר ,טמיד ןתוד
:תכרעמ
ץכ יבא :רעש ירויא