!ונל ובתכ?תונויער ?תועצה ?תרוקיב ?תונעמו תונעט ?תולאש םכל שי
!ונל ורפס

!ןאכ ושיקה ?דמימב רמאמ וא רופיס םסרפל םיצור