ירישעה דמימה תודוא,היסטנפלו ינוידב-עדמל תילארשיה הדוגאה ידי לע רואל אצומה תע בתכ אוה ירישעה דמימה
.היסטנפלו ינוידב עדמל שדקומ רשאו ,תוברתה להנמ ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ עויסב
.םירפס תויונחבו םיסנכב רסמנו הדוגאה ירבחל םניח ץפומ ,הנשב םימעפ עברא עיפומ אוה

ןורהא ,דרופנב ירוגרג ,סידלא ןאירב לש םטע-ירפ םירמאמ הכ-דע ומסרפתה ירישעה דמימב
.םירחא םיברו ןמדוג סמות ,דשא ילא ,רתס הירא ,ךונח ידיד ,םטול לאונמע ,ןמטפואה
,רנורב ןו'ג ,ירובדרב ייר תאמ םימגרותמ היסטנפו ינוידב-עדמ ירופיס וב ועיפוה ןכ-ומכ
םיירוקמ םירופיס ןכו ,רליוושמא לורקו ןוסיב ירט ,ןמדלה ו'ג ,סידלא ןאירב ,ןמייג לינ
.םירחאו ביני רינ ,ןוסח איג ,ןמרטכוט דרו ,תרק רגתא תאמ

,Fantasy & Science Fiction םסרופמה תעה בתכ םע םכסה ירישעה דמימל שי םויכ
.םינמזה לכב היסטנפהו ב"דמה יבתוכ בטימ לש םימגרותמ םירופיס םסרפל ול רשפאמה

,ןמדירפ רנבא היה ןיזגמה תעפוה ירוחאמ עינמה חכהו ירישעה דמימה לש ןושארה וכרוע
תכרעמ ירבח .טמיד ןתוד ךרועה דיקפת תא אלממ םויכ .ל"ז ןפג סומעב עייתסה רשא
.ןמטפואה ןורהאו תבהלש ימר ,ביני רינ םה םיפסונ

תיארחאה ,שורית תאצוה לש םינייוצמה םייעוצקמה היתורישמ תעה בתכ הנהנ ודסווה זאמ
,ץכ יבא ןמאה ידי-לע ,ינשה ןוילגהמ לחה ,םיריואמ
ןיזגמה ירעש .ולש תיפרגה הכירעל
.הדוגאה ידסייממ